Nástěnka

Žádost o vystavení potvrzení pro účely slevy na dani

Žádost o vystavení potvrzení úhrady školného za rok 2020 pro účely slevy na dani prosím zašlete do 31. 1. 2021 na email: bilaivana@seznam.cz.

Pro rychlejší vyřízení prosím uveďte jméno, příjmení a třídu Vašeho dítěte. Potvrzení budu vystavovat průběžně a posílat zpět emailem


Ivana Bílá - účetní MŠ
Mobil 603 251 911

Oznámení

Mateřská škola bude o školních vánočních prázdninách z provozních důvodů uzavřena od středy 23.12. 2020 do 3.1.2021. Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 4.1.2021.

Co bude potřebovat Vaše dítě do mateřské školy

Přezůvky – z bezpečnostních důvodů ne pantofle ani crocsy, pohodlné oblečení, kartáček na zuby a pastu, děti které spí pyžamo, vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku. Pláštěnku, holínky. Pro případné nehody dostatečné množství spodního prádla, ponožek a triček na převlečení. Vše řádně označeno.
Z hygienických důvodů na smrkání papírové kapesníky ( dle dohody s učitelkami na třídách).
Z důvodů nových epidemiologických nařízení žádáme rodiče, aby byly děti vybaveny rouškou, kterou budou mít uloženu ve své skříňce pro případ potřeby.

Stravování dětí v mateřské škole

Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje školní jídelna Základní školy Dobřany. Strava je dovážena do všech budov mateřské školy a servírována ve třídách MŠ. Ke stravování dítěte v MŠ je třeba jej přihlásit v kanceláři školní jídelny ul. Sokolovská. (Pokud je dítě přítomno v MŠ je povinno se stravovat).

Cena stravného:

děti do 6 letděti nad 6 let ( s odkladem školní docházky)
37,- Kč / den42,- Kč/ den
Svačina7,-8,-
Oběd20,-23,-
Svačina7,-8,-
Pitný režim3,-3,-

Ceny jsou platné od 1.5.2020
Stravné se platí inkasem, které provádí Základní škola Dobřany 20.dne v měsíci, vždy se hradí strava v měsíci předešlém.

Pozvánka na informační schůzku

Vážení rodiče, je naším společným zájmem pohodová adaptace Vašich dětí na školu, proto si Vás dovolujeme pozvat na krátkou informační schůzku do třídy „Rybiček“ Mateřské školy Dobřany – Stromořadí 27.8.2020 od 1600 hod.
Dozvíte se více o provozu i o tom, co Vaše děti mají umět před nástupem do MŠ a co budou všechno potřebovat.

Schůzka se uskuteční bez přítomnosti dětí.

Těšíme se na Vás.
Kolektiv učitelek MŠ

Rozhodnutí - výše úplaty

Přijaté děti dle registračních čísel do Mateřské školy Dobřany (Loudů)

Přijaté děti dle registračních čísel do Mateřské školy Dobřany (Stromořadí)

Přijaté děti dle registračních čísel do Mateřské školy Dobřany (Průmyslová - Comtes)

Oznámení

Mateřská škola Stromořadí bude o letních prázdninách uzavřena od 1.7. do 31.7.2020. Po dobu uzavření školy, zajišťuje provoz MŠ Loudů. Přihlášku (obdržíte u učitelek na třídě) a odevzdejte nejpozději do 14.6.2020 ve své třídě.
Prázdninový provoz v MŠ Stromořadí bude zahájen 3.8.2020 do 31.8.2020.
Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1.9.2020.

Oznámení

Pracoviště MŠ Stromořadí bude v provozu od 18.5.2020, a to levý pavilon budovy. Otevírání všech tříd bude záviset na počtu docházejících dětí. Žádáme rodiče, aby při vstupu do budovy dodržovali hygienické požadavky školy.

Jana Kleisnerová
ředitelka MŠ

Mimořádná opatření k zápisům k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis bude probíhat od 4.5. do 14.5. 2020 (14.5.2020 je považován za den zápisu a tímto dnem je zahájeno správní řízení ve věci přijetí dítěte do MŠ) bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.


Žádosti a další potřebné tiskopisy, které jsou k dispozici na webových stránkách https://msstromoradi.dobrany.cz se do MŠ doručí:

 1. datovou schránkou jcjkqns
 2. emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
 3. poštou (zaslat do 14.5.2020)
 4. vhodit v obálce do poštovní schránky příslušné školy (MŠ Loudů, MŠ Stromořadí)
 5. v ojedinělých případech po předchozí dohodě na tel. čísle 725 843 208 nebo 606 083 528., zde je nutné dodržet veškerá platná nařízení: použití ochranných roušek

Zákonný zástupce doloží:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – včetně kontaktních údajů (telefon, email)
 2. Evidenční list
 3. Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte
 4. Prostou kopii očkovacího průkazu dítěte
 5. Prostou kopii rodného listu dítěte

Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost při vyplňování dokumentů – vše řádně podepsali.

Po doručení dokumentů škola potvrdí přijetí a současně na emailovou adresu zákonného zástupce zašle registrační číslo, pod kterým bude žádost evidována.

 • ředitelka školy bude při přijímání dětí rozhodovat na základě stanovených kritérií
 • místo trvalého pobytu dětí vzhledem ke spádovosti dětí ověří ředitelka školy na matrice Městského úřadu Dobřany
 • ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem
 • v případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí rodič kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • v případě, že má ředitelka školy pochybnosti o správnosti doložených dokladů, může si vyžádat jejich originál nebo úředně ověřenou kopii
 • kladná rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly na vývěsce MŠ a na webových stránkách https://msstromoradi.dobrany.cz od 3.6.2020

Nahlédnutí do spisu je možné po telefonické dohodě na čísle 725 843 208 dne 1.6.2020.

Projekt

Projekt Objevujeme svět kolem nás CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/001292 je spolufinancován Evropskou Unií

Projekt se soustředí na rozvoj v prioritních oblastech MŠ, kterými jsou podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a dále pak aktivity vedoucí k usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Stanovené platby na školní rok 2019/2020

 • úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 420,- Kč

Tyto platby jsou poukazovány na účet MŠ – 0728023379/0800

Platby můžete uhradit:

 1. trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet MŠ - internetbankingem apod.
 2. na přepážce České spořitelny na účet školy
 • každému dítěti je přidělen pro platbu variabilní symbol viz nástěnky v jednotlivých šatnách
 • platba za stravné je poukázána na účet školní jídelny Základní školy – viz pokyny, které obdržíte v kanceláři ŠJ ZŠ Dobřany u pí. Černé

Přijímání dětí do Mateřské školy Dobřany

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

pdf Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - celý text

Přílohy ŠVP

Školní řád

Ředitelka školy:
 • Bc. Jana Kleisnerová
Vedoucí učitelka:
 • Jana Fryčová
Učitelky:
 • Vlasta Havránková
 • Pavla Lederbuchová
 • Eva Basarab
 • Karolína Plecitá
 • Dagmar Berková
 • Eva Čechurová
 • Ivana Zrunová
 • Bc. Eva Havlíčková
 • Jitka Mourková
Chůva:
 • Jaroslava Kohoutová
Provozní pracovnice:
 • Marta Schlehoferová
 • Božena Čejková
 • Daniela Jůdová
 • Barbora Pastyriková